Flat Bulls

SQLAlchemy hybrid_property و التعبيرات